Home   |   สินเชื่อ   |   บัตรเครดิต   |   บัตรเงินสด   |   โอนหนี้   |   ประกันภัยรถยนต์   |   บริการประเภทอื่น ๆ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 
  
  การแจ้งเกิดอุบัติเหตุ
• กรณีเป็นสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกัน และกัน (Knock for Knock) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสัญญา Knock for Knock
• กรณีเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ของบ.ประกันภัย ทันทีที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ ตลอด 24 ชั่วโมง
• ข้อมูลที่ควรเตรียมไว้แจ้งอุบัติเหตุ ได้แก่ ชื่อผู้ขับขี่ ทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี โทรศัพท์ติดต่อ ลักษณะการเกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกต (กรณีมีการเคลื่อนย้ายรถหรือสถานที่นัดหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที)
• ควรสอบถามชื่อผู้รับแจ้งอุบัติเหตุ และชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ 
 
 
  ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ
• ห้ามแยกรถออกจากกันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขีดเส้น หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึงที่เกิดเหตุ (หากเป็นสัญญา Knock for Knock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสัญญา Knock for Knock)
• ห้ามตกลงค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และอย่ายอมรับผิด หากไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดผิด ให้รอจนกว่าพนักงานจะไปถึงที่เกิดเหตุ 
• หากคู่กรณีแสดงอาการพิรุธหรืออาจจะหนี ให้รีบจดรายละเอียดผู้ขับขี่รถคู่กรณี เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน โทรศัพท์ และรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ความเสียหาย ยี่ห้อ สี ทะเบียน ไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานจะไปถึงที่เกิดเหตุ 
• กรณีเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี ให้รีบจดรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ความเสียหาย ยี่ห้อ สี ทะเบียน ให้ละเอียดที่สุด แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
• กรณีเฉี่ยวชนหลายคัน หากรถคู่กรณีคันใดขอแยกย้ายไปก่อนให้จดรายละเอียดผู้ขับขี่ และรถคู่กรณีรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ 
• กรณีรถตกลงไปในน้ำ และไม่สะดวกในการติดต่อบ.ประกันภัย ให้นำรถขึ้นจากน้ำโดยเร็วที่สุด และห้ามสตาร์ทเครื่องเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องมากขึ้น 
 
 
  กรณีเป็นฝ่ายถูก
• ควรให้คู่กรณียอมรับผิดโดยการลงชื่อในใบคำขอยอมรับผิดเสียก่อน แล้วจึงเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร 
• ควรจดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ของผู้ขับขี่ และเจ้าของรถยนต์ในกรณี ที่เจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่เอง 
• ควรจดชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) 
• แจ้งบ.ประกันภัย เพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุและสภาพความเสียหาย 
• หากเป็นการประกันประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก) บ.ประกันภัย จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสถานที่เกิดเหตุหรือสถานีตำรวจ (หากมีความจำเป็น) 
 
 
  กรณีเป็นฝ่ายผิด
 • ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ให้แก่คู่กรณี 
• เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร 
• แจ้งบ.ประกันภัย ทันทีเพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุและสภาพความเสียหาย 
 
 
  กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
• แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุ 
• รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและทำเครื่องหมายบริเวณอุบัติเหตุ แล้วเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร 
• ไม่ควรลงชื่อในเอกสารใด ๆ กับคู่กรณี 
• แจ้งงบ.ประกันภัย ทันทีเพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุ และสภาพความเสียหาย 
 
 
  สัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (Knock for Knock)
• ต้องเป็นการประกันภัยรถยนต์สี่ล้อประเภท 1 เท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถบรรทุก)
• ตรวจดูรายละเอียดใบเหลืองว่าตรงกับรถคู่กรณีหรือไม่ และหมดอายุหรือไม่ 
• กรณีตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ให้ลงชื่อในเอกสาร โดยฝ่ายถูกลงชื่อที่ช่องฝ่ายถูก ฝ่ายผิดลงชื่อที่ช่องฝ่ายผิด จากนั้นแลกเปลี่ยนเอกสาร และเคลื่อนย้ายรถ ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
• กรณีตกลงกันไม่ได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย แล้วเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ หรือแจ้งบ.ประกันภัย เพื่อทำการสำรวจอุบัติเหต ุและสภาพความเสียหาย 
• ขอรับเอกสารใบเหลืองใหม่ได้จากบ.ประกันภัย 
 
 
  กรณีคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ
 • ให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน จากนั้นแจ้งบริษัททันที 
• แสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบว่ามีประกัน พ.ร.บ. 
• อย่าตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณี โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของบ.ประกันภัย 
• แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีเรื่องถึงสถานีตำรวจ 
 
 
  กรณีคู่กรณีเสียชีวิต
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งบ.ประกันภัย ทันที 
• ท่านต้องรับผิดทางอาญา ส่วนทางแพ่งบ.ประกันภัย จะเข้าร่วมเจรจาและให้คำปรึกษา • พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 
• ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่บ.ประกันภัย ในการตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณี 
 
 
  กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหนี
 ให้จดจำทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี และแจ้งสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ 
 
 
  กรณีเกิดอุบัติเหตุและเสียหายไม่มาก และไม่มีโทรศัพท์ติดต่อ
 • กรณีเป็นฝ่ายถูก ให้คู่กรณีกรอกรายละเอียดและเซ็นเอกสาร “ใบยินยอมรับผิด” จากนั้นเคลื่อนย้ายรถเพื่อหาโทรศัพท์ติดต่อ บ.ประกันภัย หรือหากต้องการตกลงค่าเสียหาย จะต้องแจ้งให้บ.ประกันภัย ทราบก่อน 
• กรณีคู่กรณีไม่มีบัตรประจำตัวหรือหลักฐานใด ๆ ให้ติดต่อบ.ประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
• กรณีเป็นฝ่ายผิดและคู่กรณียินยอมแลกรายละเอียดซึ่งกันและกัน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน โทรศัพท์ รวมทั้งรายละเอียดรถสองฝ่าย เช่น ยี่ห้อ สี ทะเบียน ความเสียหาย แล้วนัดพบภายหลัง พร้อมทั้งแจ้งให้บ.ประกันภัย ทราบ แต่ถ้าคู่กรณีไม่ยินยอมต้องติดต่อบ.ประกันภัย 
• กรณีตกลงกันไม่ได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย แล้วเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ หรือแจ้งบ.ประกันภัย เพื่อทำการสำรวจอุบัติเหต ุและสภาพความเสียหาย 
 
 
  ข้อกฎหมายที่ควรทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • กรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิดท่านต้องรับผิดทางอาญา ส่วนทางแพ่งบ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 
• หากท่านถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ และได้ซื้อความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บ.ประกันภัย เพื่อนำหลักทรัพย์มาขอประกันตัวตามวงเงิน ที่ได้ซื้อความคุ้มครอง 
• พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวท่านไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตาย 
• หากเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานว่าท่านเป็นฝ่ายผิด 
 

 

บันทึกเมื่อวันที่ : 2008-12-04 11:04:03
Back
Copyright © 2005 - 2014 CREDITSIAM. All Rights Reserved.
WEBSITE CREATED BY BEWEBMORAL